Misson, vision og værdier

Vision

Speciallægeklinikken Hviidsminde ændrer måden, hvorpå man tænker om en speciallægeklinik. Vi øger vores patienters og kunders livskvalitet.

Mission

Vi er en uafhængig klinik med en række fagligt dygtige speciallæger og specialister tilknyttet, der leverer sundhedsydelser af højeste kvalitet. Vi gennemfører specialiseret behandling på det højeste professionelle niveau, hvor patienten altid er i centrum. Patienten vil opleve en god service, både på klinikken, men ligeledes udenfor klinikken under hele behandlingsforløbet.

Interne værdier og kultur.

Integritet

Vi skaber resultater uden at skære hjørner. Vi forsøger altid, at gøre de rette ting, også selvom der ikke er nogle som kigger. Vores konsultationer er præget af patientfokus, respekt, åbenhed og service. Behandlinger må aldrig blive baseret på maksimal indtjening, men altid baseres på maksimal patient/kundetilfredshed.

Mennesker og passion

Vores succes sker gennem vores medarbejdere, hvis talent giver kvaliteten og hvis passion giver engagementet – succesen bygger derfor ikke alene på vores fastlagte processer og strukturer.

Kompetence og professionalisme

Hviidsminde ønsker at tiltrække de dygtigste medarbejdere – kun gennem dem kan det ønskede høje niveau nås.

Godt lederskab og arbejdsmiljø

For at nå vores mål og tiltrække de bedste medarbejdere kræves også et godt lederskab – der stilles derfor ligeledes store krav til ledelsen som til medarbejdere.

Det skal være sjovt at arbejde på Hviidsminde. Vi ønsker at skabe et dynamisk og rummeligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives med fokus på opgaven og løbende forbedringer.

Positionering – Hvilken position vil vi erobre.

Speciallægeklinikken Hviidsminde skal være Danmarks foretrukne inden for de respektive specialer med en række klinikker både nationalt og internationalt.

 

Hviidsminde Speciallægekliniks privatlivspolitik, som udleveres til alle patienter/kunder, der kommer i klinikken

Behandling af oplysninger

I forbindelse med, at du som patient hos Speciallægeklinik Hviidsminde skal påbegynde et udrednings-/behandlingsforløb hos os, har vi brug for dit samtykke til at kunne indhente resultater af undersøgelser og andre relevante oplysninger omkring din tidligere og nuværende helbredssituation fra f.eks. egen læge, andre sygehuse eller behandlere, så vi kan behandle dig så kompetent som muligt.

Typer af oplysninger, der kan være relevante for os at indhente på dig

Hviidsminde kan behandle følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer/sociale
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Er du forsikringspatient, skal have lavet speciallægeerklæring/funktionsattest

Din vurdering sker udelukkende ud fra det materiale, som rekvirerende forsikringsskab har fremsendt på dig. Speciallægeklinik hviidsminde indhenter ikke yderligere oplysninger om dig. I nogle tilfælde medbringer patienter selv supplerende materiale til os til brug i deres speciallægeerklæring. De sagsakter, der danner grundlag for din speciallægeerklæring vil nøje fremgå af den færdige rapport.

Er du privat-patient

Relevante oplysningerne på dig indhentes udelukkende i samråd med dig f.eks. fra offentlige og private hospitaler, fra den praktiserende læge, laboratorier, ambulatorier, speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer. I dit forløb vil din praktiserende læge – såfremt du har givet samtykke til dette – kunne rekvirere din journal hos os med henblik på at skabe sammenhæng i dit behandlingsforløb, både aktuelt men også til brug på et senere tidspunkt, hvor der opstår behov for behandling. Endvidere vil der – hvis det er relevant – ske udveksling af relevante oplysninger til dit forsikringsselskab eller evt. din region.

Kosmetisk kunde

Der vil ikke blive indhentet oplysninger omkring dig ud over de oplysninger du vælger at give os ifm. din behandling. Du kan se mere på vores kosmetiske hjemmeside http://www.kosmetiskhviidsminde.dk

 

Vi indhenter ikke oplysninger fra din e-journal

Speciallægeklinik Hviidsminde indhenter ikke data fra din e-journal, men vi kan bede dig medbringe relevant materiale fra denne, så vi sikrer, at du får den mest kompetente undersøgelse/behandling hos os.

 

 

 

Formål

(Vi indhenter naturligvis kun oplysninger i det omfang det er relevant for netop dig):

Speciallægeklinik Hviidsminde behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål

 

Speciallægeklinik Hviidsminde anvender desuden dine personoplysninger til følgende formål

At overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når Speciallægeklinik Hviidsminde indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil kunne være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Mine/vores databehandlere er p.t.

 • Privathospital Kollund Novax
 • Systemhuse, fx Office 365

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Speciallægeklinik Hviidsminde:

 

Speciallægeklinik Hviidsminde

Bramdrup Skovvej 20 A

6000 Kolding

3131 9470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2018